Báo cáo tóm tắt ba năm thực hiện kết luận 179 của bộ chính trị về phát triển du lịch trong tình hình mới – Phần 2

Nguyên nhân yếu kém tồn tại
Một là nguyên nhân về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển du lịch: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1995- 2010 đã được phê duyệt nhưng biện pháp triển khai chưa đồng bộ, nên các mục tiêu trở nên quá cao. Đầu tư cho du lịch chưa được chú trọng, cơ cấu không hợp lý, phối hợp chưa chặt chẽ, chưa kịp thời điều chỉnh, xác định lại trọng tâm, trọng điểm nên cần dàn trải, thiếu dứt điểm, không tạo ra sản phẩm theo tiến độ và mục tiêu quy hoạch.
Hai là nguyên nhân về bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, nhân viên: Đội ngũ cán bộ của ngành Du lịch cơ cấu thiếu hợp lý và chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Một số cơ chế, chính sách, luật pháp liên quan đến du lịch chậm được nghiên cứu, giải quyết hoặc triển khai thiếu đồng bộ, kết quả thấp, lại chưa thường xuyên kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm. Thống kê du lịch hiện nay là khâu yếu, ảnh hưởng rất lớn đến đánh giá, điều hành và dự báo.
Bốn là sự phối kết hợp liên ngành, địa phương chưa thường xuyên đồng bộ và chặt chẽ cả trong nhận thức, quan điểm và hành động để tạo ra môi trường du lịch thuận lợi.
Những bài học kinh nghiệm
3 năm thực hiện Kết luận 179 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trong tình hình mới có thể rút ra 5 bài học chủ yếu sau đây:
Một là nâng cao nhận thức về du lịch.
Hai là sự phối hợp liên ngành, địa phương chặt chẽ và đồng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành tập trung thống nhất của Chính phủ.
Ba là phải chú trọng xúc tiến quảng bá du lịch và tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế.
Bốn là xã hội hóa du lịch đã được quan tâm.
Năm là tính năng động của ngành Du lịch đã được thể hiện trong thực hiện Kết luận 179, cần được phát huy.
Phần thứ hai
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Kinh tế mũi nhọn
Mục tiêu và nhiệm vụ
Mục tiêu
Mục tiêu chiến lược là: “… Phát triển du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở khai thác lợi thế và điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển nhanh du lịch quốc tế, sớm đạt trình độ phát triển du lịch của khu vực”. (Trích Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX).
Mục tiêu cụ thể chủ yếu là: Phấn đấu năm 2005 đón 3,5 – 4 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 15 – 16 triệu lượt khách du lịch nội địa. Năm 2010 đón 6 – 7 triệu lượt khách quốc tế và 25 triệu lượt khách nội địa. Nâng cao thu nhập du lịch, năm 2005 đạt trên 2 tỷ USD, năm 2010 đạt 4 – 5 tỷ USD.
Nhiệm vụ:
Củng cố và mở rộng khai thác có hiệu quả những thị trường du lịch quốc tế trọng điểm, song song với phát triển thị trường nội địa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Để khắc phục khách đường không giảm do ảnh hưởng của sự kiện 11/9 tại Mỹ và cuộc chiến chống khủng bố, trong thời gian trước mắt cần tập trung khai thác khách từ thị trường gần là Trung Quốc, Lào, Campuchia và các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, tăng cường khai thác khách quốc tế đường bộ, đường biển và khách nội địa.
Xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo mang sắc thái riêng của Việt Nam có đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa – lịch sử; đa dạng hóa, tạo ra các sản phẩm chuyên đề phù hợp với từng vùng, từng địa phương để thỏa mãn nhu cầu đa dạng ngày càng tăng của khách du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch.
P.V – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 43(208)2001

Báo cáo tóm tắt ba năm thực hiện kết luận 179 của bộ chính trị về phát triển du lịch trong tình hình mới – Phần 1

(Lược trích)
Phần thứ nhất
Tình hình thực hiện thông báo 179-TB/TW ba năm qua
Những kết quả chính
Nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò và hiệu quả nhiều mặt của du lịch được nâng lên rõ rệt
Kiện toàn một bước cơ chế chính sách, pháp luật và tổ chức bộ máy ngành du lịch tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.
Khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển và triển khai chương trình hành động quốc gia về du lịch mạnh mẽ ở cả trong và ngoài nước.
Khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của đất nước, đa dạng hóa và nâng dần chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.
Chặn được sự suy giảm, khôi phục và nâng cao tốc độ tăng trưởng: Các mặt tiến bộ nêu trên là nguyên nhân cơ bản của mặt được thứ 5 là đã chặn được sự suy giảm tốc độ tăng trưởng lượng khách và khôi phục được thị phần đối với các thị trường truyền thống trọng điểm. Số lượng và tốc độ tăng trưởng khách quốc tế và nội địa tăng liên tục. 3 năm qua khách du lịch quốc tế tăng 700.000 lượt, khách nội địa tăng 2,5 triệu lượt. 9 tháng đầu năm 2001, cả nước đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,2 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Nếu không bị ảnh hưởng của sự kiện 11/9 tại Mỹ, ước khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2,4 triệu lượt, nhưng trong bối cảnh quốc tế hiện nay, ước cả năm chỉ đạt xấp xỉ 2,2 triệu lượt khách quốc tế, khách nội địa ước đạt 12,1 triệu lượt, tăng trên 8 phần trăm so với năm 2000, thu nhập xã hội từ du lịch đạt khoảng 1,4 tỷ USD.
Có thể khẳng định: 3 năm thực hiện Kết luận 179 của Bộ Chính trị đã tạo ra sự đột phá, một bước nhảy vọt về chất, và chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và toàn xã hội, huy động nhiều nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, tạo đà tăng trưởng cao cho thời gian tiếp theo, góp phần làm rõ cơ sở lý luận vào thực tiễn phục vụ đại hội các đảng bộ địa phương. Đại hội Đảng toàn quốc trong việc tổng kết và xác định phương hướng, chủ trương, biện pháp phát triển du lịch, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hoạt động du lịch khởi sắc đã tạo ra khả năng tiêu thụ tại chỗ cho hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước, góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất và dịch vụ phát triển, tăng tỷ trọng dịch vụ trong tổng thu nhập quốc dân; khôi phục nhiều nghề thủ công truyền thống, góp phần vào sự phát triển của Hàng không, Văn hóa, Thông tin và các ngành khác liên quan đến du lịch. Những hiệu quả trên lại tác động tích cực thúc đẩy toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp phát triển du lịch, tạo nhiều việc làm mới, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cả nước vào từng địa phương, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, mở rộng giao lưu giữa các vùng, miền trong nước và quốc tế.
Những mặt yếu kém tồn tại và nguyên nhân
Những mặt yếu kém tồn tại
Bên cạnh những tiến bộ và kết quả, việc thực hiện Kết luận 179 của Bộ Chính trị còn có những mặt yếu kém tồn tại và khó khăn, chủ yếu như sau.
Sản phẩm du lịch chất lượng chưa cao, loại hình chưa phong phú, chưa đậm bản sắc Việt Nam; giá cả đắt, chưa đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách, nên khả năng cạnh tranh yếu.
Việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Du lịch triển khai chậm. Trong khi các nước có ngành du lịch phát triển áp dụng miễn visa cho công dân nhiều nước để thu hút khách, thì ta mới miễn visa với Phi-lip-pin và Thái Lan, 25/11 tới miễn visa với Malaysia; đang đàm phán bỏ visa với các nước ASEAN khác trên nguyên tắc có đi có lại, chưa áp dụng bỏ visa đơn phương đối với những thị trường trọng điểm. Đây là khó khăn, là một trong những nguyên nhân hạn chế khách vào Việt Nam du lịch.
P.V – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 43(208)2001

Một lần đến Bạch Hồ

Du khách đến Bình Thuận không thể bỏ qua một điểm không kém phần hấp dẫn: Bạch Hồ. Bạch Hồ cách biển khoảng 4-5km. Để đến hồ, từ quốc lộ phải vượt 15km đường cấp phối. Bù lại, quang cảnh hai bên đường khiến du khách như lạc vào một xứ sở xa-van châu Phi.
Người địa phương gọi hồ là bàu: Có 2 bàu: bàu Ông (Tiểu Hồ), và bàu Bà (Đại Hồ), quanh năm thơm ngát hương sen. Tuy nằm gần biển, chất nước đặc biệt của bàu từ trước đến nay không hề thay đổi. Với diện tích khoảng 70ha, bàu Bà có chất nước ngọt hơn bàu Ông, sen cũng nhiều và đẹp hơn. Ngày xưa, bàu Bà đã từng là nơi sinh sống của cá sấu. Nhưng cặp cuối cùng cũng đã bị đánh bắt từ trước giải phóng và từ đó đến nay, trong hồ không thấy xuất hiện loài động vật này nữa.
Thuê một chiếc xổng của người dân địa phương để lênh đênh trên hồ là phần cốt lõi không thể bỏ qua khi bạn đến đây, tôi đoán chắc là cụ Nguyễn Thông ngày xưa cũng vậy. Còn nhớ năm 1874, trên đường về kinh đô (Huế) nhận chức, cụ có lưu lại nghỉ vài ngày bên hồ. Cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh tế của con người và phong cảnh nơi đây được ông ghi lại trong tập thơ chữ Hán “Ngoại du sào thi tập”, ở hai bài Bình Dân và Sa Mạc và Bạch Hồ Nhàn Hành. Bên trái, trời nước một màu xanh được tô điểm thêm bởi những núi cát trắng tinh, óng ánh. Hòn Hồng xa xa không bị che khuất nhờ những đồng cỏ kiêu xa-van thưa thớt, thi thoảng xuất hiện một bụi cây thấp lè tè, xanh um. Khung cảnh nên thơ chỉ có thể thấy và cảm nhận mà không dùng lời tả xiết.
Thong thả xuôi dòng về phía cuối bàu, xổng đưa ta lách vào trong đám sen vừa tận hưởng mùi sen thoang thoảng lại vừa được thưởng thức hoa sen, gương sen và hạt sen ngay tại chỗ. Chưa từng thấy hạt sen ngọt như ở đây.
Bạch Hồ không chỉ có hồ.
Rời làng sen đến một động cát đầy mê hoặc. Động cát chấm chân vào nước, cao kỹ vĩ, bóng lung linh in xuống mặt hồ. Không một thứ cỏ cây nào mọc trên đồi cát như tôn vinh sự thuần khiết của nó. Có cảm giác như mọi thứ ở đây đều trắng toát, nguyên vẹn và thánh thiện. Bạn thích nhiếp ảnh ư? Bạn thích tắm tiên ư? Sẽ không chê vào đâu được. Nước trong vắt, ngọt và mát bốn mùa.
Lên bờ, bạn có thể cắm trại nghỉ trưa trong khu rừng tràm mát rượi bên hồ. Một cánh võng, một cây đàn, một giọng ca ắt hẳn là không thể thiếu. Vẫn còn nghe gió Bạch Hồ thoảng hương sen. Càng tuyệt vời hơn nếu có một đêm trăng lửa trại bên hồ.
Về với Bạch Hồ cũng là về với chiến khu xưa. Hơn 20 năm sau chiến tranh, ngày nay vẫn còn đó những hố bom xanh cỏ, những cánh rừng trơ bụi vì chất độc hóa học chưa thể tái sinh. Còn thời gian, bạn hãy đến thăm Ông Năm Cua ở chân phía Tây Hòn Hồng. Chuyến đi của bạn sẽ càng thêm bổ ích.
Hội nhập “Kinh nghiệm quản lý tài nguyên và môi trường trong ngành khách sạn ở châu u”
Hội thảo vừa diễn ra tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, do Tổng cục Du lịch, Tổ chức Môi trường và Quản lý năng lượng Pháp (ADEME), Trung tâm nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm năng lượng (ENERTEAM) phối hợp tổ chức. Tại hội thảo, ông Phạm Từ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã thông báo kết quả của ngành du lịch trong thời gian qua vad yêu cầu các khách sạn tiếp tục nghiên cứu thị trường trọng điểm cũng như thị trường tiềm năng để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch; tăng cường quảng bá; tiếp thị sản phẩm du lịch và đặc biệt là tiết kiệm năng lượng gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng, nâng cao chất lượng mà vẫn hạ thấp giá thành dịch vụ.
Các chuyên gia của ADEME và ENERTEAM đã giới thiệu các dự án “Xây dựng tài liệu hướng dẫn tự quản lý có hiệu quả tài nguyên trong ngành khách sạn ở Việt Nam”; Chương trình “Lá cờ xanh cho các khách sạn xanh của EU”; kết quả nghiên cứu lá cờ xanh theo chương trình “LIFE”; cách tiếp cận quản lý tài nguyên và nhãn xanh trong khách sạn. Tổng cục Du lịch cũng đưa ra các câu hỏi khảo sát nhằm xây dựng tiêu chuẩn quản lý tài nguyên và môi trường trong ngành khách sạn ở Việt Nam.
Liên hoan du lịch “Gặp gỡ đất Phương Nam”
Liên hoan du lịch “Gặp gỡ đất Phương Nam” lần 2 sẽ được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen từ ngày 6-9/12/2001. Ngoài các doanh nghiệp du lịch trong nước, Ban tổ chức sẽ mời các doanh nghiệp du lịch các nước ASEAN tham dự. Chương trình liên hoan bao gồm: hội chợ triển lãm du lịch “Gặp dõ đất Phương Nam”, liên hoan ẩm thực, hội chợ thương mại- chợ nổi Đồng băng sông cửu Long, hội thi hướng dẫn viên du lịch. Tại liên hoan này còn có cuộc hội thảo giữa các doanh nghiệp du lịch trong nước và các doanh nghiệp du lịch trong khối ASEAN.
Công viên Hồ Tây được nâng cấp
Nhằm đưa công viên Hồ Tây trở thành một công viên có sút hút và phát triển ổn định, từ nay đến 2005, Công viên Hồ Tây sẽ được đầu tư cải tạo và làm mới một số hạng.
Tại khu Công viên nước, sẽ bổ sung thêm một đường trượt cảm giác mạnh để tăng sức hấp dẫn và tập trung tôn tạo các cơ sở vật chất sẵn có, bổ sung cây xanh bóng mát.
Tại khu Công viên Vầng Trăng sẽ xây dựng khu bến thuyền và trò chơi dưới nước, trồng cây xanh, dựng lều lán. Hai loại hình trò chơi là đường đua xe công thức 1 và thuyền vượt thác sẽ được đầu tư làm mới và đưa báo sử dụng cuối năm 20002 và đầu năm 2003.
Trương Hoàng Phú – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 41 (206) 2001

Thành xây chỉ trong 3 tháng

Điều đặc biệt nữa là thời gian xây dựng chỉ vẻn vẹn có …3 tháng. Theo một số sử sách, thư tịch xưa như như “Lịch triều hiền chương loại chi” của Phan Huy Chú, “Đại Việt sử ký toàn thư” của Ngô Sĩ Liên, “Việt sử thông giám cương mục”, “Đại Nam thực lục” và “Đại Nam nhất thống chí” của Quốc Sứ Quán thời Nguyễn… thì tháng Giêng năm Đinh Sửu (1397) Hồ Quý Ly sai thượng thư lại bộ kiêm Thái sử lệnh Đỗ Tỉnh về An Tôn khảo sát, đo đạc, xây thành, mở phố sá đường ngõ – chỉ 3 tháng sau công việc đã hoàn thành và cuối năm đó ép vua Trần Thuận Tông về đây. Năm 1398 buộc vua nhường ngôi vua nhường ngôi cho con trai mới 3 tuổi là Thái tử An – cháu ngoại Hồ Quý Ly- hiệu là Trần Thiếu Đế. Năm sau Hồ Quý Ly lại giết Thượng Hoàng Thuận Tông rồi truất ngôi Trần Thiếu Đế cướp ngôi báu- tự xưng vua, lập nên triều đại nhà Hồ từ năm Canh Thìn (1400) tồn tại trong 7 năm (1400-1407). Từ đó Thành được gọi là Tây Đô- Kinh đô nước ta lúc ấy.
Dùng giấy bản xây thành?
Lại nói về việc xây thành – tòa, thành kiên có ấy được xây dựng làm 3 lớp: Với chu vi hơn 3km, bức thành đá phải dùng đến hàng vạn phiến đá lớn với khối lượng gần 20.000 mét khối. Nhiều tảng đá lớn hình chữ nhật được đẽo gọt công phu nhưng bị mất một góc. Phải chăng đó là điểm có thể buộc dây và nêm chắc từng phiến rồi vận chuyển bằng sức voi, trâu bò hoặc đông người kéo trượt trên những viên bi bằng đá lớn hiện còn tìm thấy rải rác xung quanh công trường xây dựng cũ. Đặc biệt, ở các cửa 4 mặt thành còn lại những hàng lỗ cột kiểu kiến trúc hai vọng lâu cổ truyền nhưng những cột này không kê lên chân tảng như thường lệ mà lại được cắm xuống nền đá sâu tới nửa mét. Bên trong bức tường đá vững chãi ấy là một lớp đất được đắp thoai thoải từ mặt đất lên mặt thành để tiện cho việc di chuyển cơ động của quân sĩ, lượng đất này lên tới trên 80.000 mét khối. Không chỉ có tường đá bao bọc Kinh đô, Hồ Quý Ly còn cho xây dựng phía ngoài tòa thành một la thành bằng tre gai bao bọc quen thuộc và độc đáo phong cách Việt Nam. Vành đai này chạy suốt xung quanh thành, từ Đôn Sơn qua cửa Bảo Đàm qua chợ Khả Lăng đến sông Lỗ Giang.
Ở địa phương còn lưu truyền một huyền thoại rằng Hồ Qúy Ly đã bắt dân bản địa nộp giấy bản để xây thành. Ban ngày những đoạn thành chuẩn bị xây dựng dán giấy bản thì qua đêm ấy, sáng hôm sau chỗ đó đã biến thành bức tường đá vững chãi – phải chăng có sự trợ giúp huyền bí của thần linh?
Một phần truyền thuyết được lý giải khi nghiên cứu lớp vữa trát ở đây có thành phần của giấy bản. Phải chăng người thợ xây thành đã dùng nó để trộn với mật, vôi và trấu làm thành vữa trát mà trong kiến trúc thời xưa cha ông ta đã làm? Tuy nhiên bí ẩn vẫn là bí ẩn vì đại đa số các phiến đá ghép khít vào nhau không hề có lớp keo vừa kết dính!
Tòa thành đá Tây Đô qua hơn 600 năm bị sự tàn phá của thiên nhiên đã phần nào mòn giảm đi vẻ uy nghiêm, vững chãi, nhưng những gì còn lại đến hôm nay vẫn là niềm tự hào của hậu thế về nghệ thuật kiến trúc độc đáo. Thành nhà Hồ mãi “là một trong những tác phẩm đẹp nhất của nền kiến trúc Việt Nam”- như một nhà nghiên cứu phương Tây đã nói.
Tây Đô – Thành đá nhà Hồ sẽ lad một điểm du lịch kỳ thú – một tiềm năng lớn của ngành du lịch Việt Nam trong tương lai.
Anh Koen M.M Van Acoleyen
Từng làm hướng dẫn viên du lịch, anh cảm nhận gì về cảnh đẹp tự nhiên của đất nước chúng tôi?
Tôi đã đi nhiều nơi và mỗi nơi đều đem đến cho tôi những cảm giác mới lạ. Như ở đảo Cát Bà, tôi được nghe kể về huyền thoại và truyền thuyết lịch sử của Hòn Gà, Hòn Nến, Hòn Rùa… Cũng giống như các vùng núi đá vôi khác ở Việt Nam, Cát Bà có nhiều hang động mang dáng vẻ kỳ thú khác nhau, Hang Luồn và lối vào bến Hiến Hào quả là một kỳ quan.
Ấn tượng Cát Bà trong anh là gì?
Đó là hương thơm dịu mát của các loài hoa, cùng sự yên tĩnh của thiên nhiên và không gian thơ mộng. Ngoài ra, những chiếc vòng, lược, nhẫn hay những con tôm rồng, trai ngọc, san hô…là những món quà kỷ niệm mà tôi rất thích.
Sống và làm việc tại Việt Nam anh có gặp khó khăn?
Mặc dù điều kiện ở đây không đầy đủ ở nước tôi nhưng lại có những điều thú vị hơn như lòng nhiệt tình, hiếu khách của con người Việt Nam. Nơi đây đã giúp tôi trưởng thành thêm rất nhiều.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
Trả tài sản cho khách nước ngoài
Mới đây, đại úy Nguyễn Văn Khuyến (đội 3 – Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ- Đường sắt) làm nhiệm vụ trên tàu LC 1 tuyến Hà Nội- Lào Cai phát hiện một túi du lịch vô chủ trong có hơn 2,7 triệu đồng, 11 USD, 1200 Franc Pháp và một số tài sản giá trị khác. Qua điều tra, được biết chiếc túi trên của hành khách Reymanique – quốc tịch Pháp đang đi du lịch tới Sapa. Bà Reymanique đã nhận lại đầy đủ tài sản bị mất và cảm ơn lực lượng Cảnh sát giao thông Đường sắt Việt Nam.
Diệp Hiền -Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 41 (206) 2001

Cô gái mang tên dòng sông

Nếu không được giới thiệu trước, khó có thể biết được cô gái nhỏ nhắn, hiền lành ấy là võ sỹ – một võ sỹ có hạng trên sàn đấu quốc tế. Cởi mở, gần gũi và chân thành, ngay từ những phút đầu gặp gỡ, Hồng Hà đã gây được thiện cảm với người đối thoại.
Đến với Karatedo, Hà có nghĩ rằng mình sẽ thành danh?
Khi bắt đầu tập Karatedo, Hà gầy yếu lắm nên chỉ nghĩ là tập cho khỏe người. Theo lời giới thiệu của một người bạn, Hà tìm đến thầy Long ở Đống Đa và nợ bắt đầu từ đó… Thú thật, Hà không bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ trở thành một tuyển thủ quốc gia.
Là nữ võ sỹ thứ hai sau Cao Ngọc Phương Trinh (Judo) 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games, Hà có thấy bất ngờ?
Bảo vệ được ngôi vô địch tại SEA Games 21 đối với Hà cũng là một bất ngờ bởi trước lúc lên đường, Hà bị đau gót chân. Nhưng không dám nói cho thầy biết vì sợ thầy lo. Hà lại là võ sỹ Việt Nam đầu tiên xung trận. Trách nhiệm nặng nề nhưng được sự chỉ đạo của thầy cũng như cổ vũ của đồng đội, Hà đã giành được chiến thắng quan trọng này.
Tham dự nhiều giải quốc tế, giải đấu nào để lại cho Hà nhiều kỷ niệm nhất?
Năm 1999, khi SEA Games 20 kết thúc, Hà và đồng đội bước ngay vào tập luyện, chuẩn bị cho giải vô địch Karatedo châu Á. Lúc đó, Hà đã gom góp được món tiền còm cố xây cho bố mẹ ngôi nhà. Cả cuộc đời, bố mẹ Hà phải sống trong ngôi nhà cũ dột nát. Ai ngờ, nhà đang xây dở, bố Hà ngã bệnh, phải nằm viện. Vậy là Hà như con thoi từ nơi tập luyện về nhà rồi tới bệnh viện… Mẹ Hà túc trực chăm sóc cho bố và luôn động viên Hà cố gắng tập luyện. Sau này Hà mới biết, nhiều lúc mẹ đã giấu Hà ăn đói để dành mua thuốc cho bố. Thế rồi trước lúc Hà lên đường dự giải chừng10 ngày, bố Hà qua đời. Đây thực sự là cú sốc lớn đối với Hà. Lúc Hà tưởng chừng quỵ xuống thì thầy, bạn đã an ủi, động viên Hà… Ngày lên đường, lần đầu tiên vắng bóng bố đi tiễn, Hà đã không cầm được nước mắt. Nhưng rồi chính lời dặn dò của bố trước lúc qua đời đã giúp Hà vượt lên giành Huy chương vàng châu Á. Khi đứng trên bục nhận huy chương, Hà nghĩ ngay đến bố…
Đã có đủ bộ huy chương từ khu vực, châu lục tới thế giới, năm nay lại được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Hà còn dự định gì trong những năm tới?
Có được những danh hiệu này, Hà phải cảm ơn rất nhiều thầy Đoàn Đình Long – như người cha thứ hai của Hà. Cùng với cha mẹ, thầy Long đã dạy cho Hà đạo làm người, luôn động viên, chỉ bảo Hà trong những tình huống khó khăn, hoặc khi Hà nản lòng định phá ngang. Những ngày đầu, Hà giấu bố mẹ đến học và đã phải dành dụm tiền ăn sáng để đóng tiền học. Khi biết hoàn cảnh thầy Long đã miễn học phí cho Hà. Không có thầy, chắc Hà không có được ngày hôm nay. Còn mục tiêu sắp tới, Hà sẽ cố gắng tập luyện và tới khi nào không thi đấu được nữa sẽ chuyển sang làm huấn luyện viên. Hiện tại, ngoài giờ tập, Hà làm trợ giảng cho thầy, dạy đội trẻ Công an Nhân dân.
Thế còn chuyện riêng tư?
Hà vẫn chưa nghĩ tới việc đó. Với lại quanh năm, suốt tháng phải lo tập luyện, Hà không có nhiều thời gian… Thôi thì cái gì cũng có duyên số hết. Hà đang đợi xem có ai thông cảm với hoàn cảnh của mình…
Trường trung học nghiệp vụ du lịch và khách sạn thành phố Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2001 – 2003
Trường Trung học nghiệp vụ du lịch và khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn) vừa tổ chức khai giảng năm học mới 2001 – 2003.
Kỳ tuyển sinh năm học 2001 – 2003 trường tuyển vào hệ trung cấp chính quy 2 năm 650 học viên và hệ 18 tháng là 371 học viên. Các học viên mới này sẽ theo học 3 chuyên ngành: hướng dẫn viên du lịch, buồng và bàn. Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Thanh Phong – Hiệu trưởng của trường nhấn mạnh: “Mục tiêu đào tạo năm học 2001 – 2003 của trường là phải có được sự chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc nhất về công tác đào tạo. Phải phấn đấu để 100 phần trăm sinh viên sau khi được đào tạo ra trường có việc làm.
87 sinh viên khoa du lịch của viện đại học mở Hà Nội nhận chứng chỉ stt
87 sinh viên khóa 5, Khoa Du lịch của Viện đại học mở Hà Nội vừa được nhận chứng chỉ Chương trình đào tạo du lịch bền vững STT (Sustainable Tourism Training). Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác đào tạo giữa Khoa Du lịch với Tổ chức hỗ trợ Đại học Quốc tế Canada. Được biết, hàng năm STT đào tạo khoảng 100 – 150 sinh viên ngành du lịch.
Thanh Nhàn – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 42(207)2001

Du lịch Đà Lạt điểm hẹn lý tưởng – Phần 2

Những năm gần đây, cảnh quan môi trường dọc sông suối và ngay tại thác không được giữ gìn và tôn tạo đúng mức, dòng nước bị ô nhiễm nặng. Để bảo vệ thác nước Camly đã được bộ văn hóa thông tin xếp hạng thắng cảnh, chính quyền TP. Đà Lạt và đơn vị quản lý là Công ty Dịch vụ Du lịch Đà Lạt đã lập dự án hồ lắng sinh học trước khi xảy ra nước chảy ra thác Camly.
Thác Bobla: Cách thị trấn Di Linh 5 km và cách Đà Lạt 80 km, du khách có thể ghé thăm thác Bobla khá nổi tiếng. Trong ngôn ngữ K’Ho Bobla có nghĩa là đầu ngà voi, liên hệ với lịch sử khi người dân bản địa lệ thuộc sự thống trị của vương quốc Châmp, đã bị buộc phải săn voi lăy ngà để cống nạp và chính nơi dòng thác nơi đàn voi thường hay tụ tập, những cuộc tàn sát loài thú này đã diễn ra nên thác này mới được đặt tên là Bobla. Bobla là thác đẹp , hùng vĩ giữa núi rừng cao nguyên, với mặt nước rộng gần 30m đổ xuống từ độ cao hơn 50m, nên những âm vang náo nhiệt phá tan sự tĩnh lặng của núi đồi, còn dòng nước bên dưới thác lại trôi xuôi lặng lờ, len lỏi qua từng hòn đá mấp mô rồi mất hút trong rừng cây làm cho cảnh quan thêm phần kỳ bí và đầy hấp dẫn. Thác Bobla được phép đầu tư tôn tạo thành khu du lịch sinh thái mới, một khu du lịch lý tưởng với du khách trong nước và quốc tế.
Đã đến Huế, không thể không đến thăm lăng tẩm các triều vua nhà Nguyễn. Và tour du lịch trên sông Hương trở nên hấp dẫn không từ chối khi hình dung ra cảnh ngồi trên thuyền, giữa mênh mông sóng nước, giữa khung cảnh thiên nhiên trữ tình, và chiêm ngưỡng những kiến trúc tuyệt vời của triều Nguyễn.
Lên thuyền rồi, quan sát khách, tôi nhận thấy chỉ có hai đứa tôi là người Việt, còn lại đều là người nước ngoài. Khi thuyền dừng cho khách lên điện Hòn Chén, chợt thấy mấy người khách hỏi nhau đây là đâu và giở sách hướng dẫn ra xem, tôi mới để ý trên khoang thuyền chỉ có một người phụ nữ và một bé gái khoảng 13, 14 tuổi. Vậy mà khi mua vé tham quan, tôi cứ ngỡ sẽ có người của trung tâm du lịch đi cùng. Cô bé chỉ nói được một số từ báo cho khách biết lúc họ phải quay lại thuyền. Thấy vậy, đến điểm thứ hai là chùa Thiên Mụ, tôi chủ động thông báo cho mọi người điểm dừng chân và thời gian tham quan. Từ đó hễ có việc gì cô bé lại nhờ tôi thông báo cho khách biết. Mọi người hỏi tôi rất nhiều về Huế nói chung về các lăng tẩm nói riêng. Mọi người đều hào hứng nói cho tôi những gì họ cảm nhận được. Không khí trở nên thân thiện hơn. Thì ra, tất cả đều đi du lịch riêng lẻ và tự mua vé đi tham quan tour này. Thành phần khách đa dạng: Đức, Anh, Thụy Sĩ, Banladesh, Libăng, Thụy Điển v.v… và hầu hết là lần đầu đến Huế. Anh bạn người Libăng tỏ ra rất thân thiện với chúng tôi sau bữa trưa phải ăn bằng đũa. Chúng tôi hướng dẫn mãi anh mới có thể sử dụng được đôi đũa nhưng vẫn hết sức vụng về. Tuy nhiên tôi nhận thấy ánh mắt của anh luôn tươi cười vui vẻ.Tôi tự cho rằng, mình đang đóng vai trò là một hướng dẫn viên suôn sẻ. Chỉ khi lên lăng Khải Định, mới có vấn đề nảy sinh. Đường từ bến lên đến lăng khoảng 2 cây số. Dĩ nhiên đội ngũ xe ôm tương đối đông nhưng các vị khác đều muốn đi bộ. Nhưng vấn đề là mỗi khi đến một ngã ba,chúng tôi không thể định hướng được nên đi đường nào, không biển chỉ dẫn, không dấu hiệu báo lăng ở chỗ nào.
Ngô Mạnh Hùng – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 41 (206) 2001

Du lịch Đà Lạt điểm hẹn lý tưởng – Phần 1

Công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt điểm hẹn lý tưởng của du khách.
Đoàn xe hàng đầu Đà Lạt.
Khi đến thành phố cao nguyên Đà Lạt, du khách sẽ được thấy những chiếc taxi màu trắng mang tên DALATTOSERCO, hay những chiếc xe vận chuyển du khách du lịch chất lượng cao từ Đà Lạt đi TP. Hồ Chí Minh – Nha Trang – Hội An – Huế – Hà Nội và ngược lại, đều mang nhan hiệu DALAT – TOSERCO, đó là đoàn xe của xí nghiệp vận chuyển và hướng dẫn du lịch thuộc Công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt, đơn vị vừa tròn 10 tuổi.
Để nâng cao chất lượng vận chuyển khách du lịch ngày càng tốt hơn và tạo thế cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Xí nghiệp dẫn chuyển và hướng dẫn thuộc công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư và đổi mới phương tiện vận chuyển. Đến nay, Xí nghiệp có trên 40 đầu xe vận chuyển khách du lịch quốc tế và nội địa, được chia thành 2 đội gồm: Đội taxi và đội xe vận chuyển khách du lịch. Xác định con người là yếu tố quyết định trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, Xí nghiệp đã luôn chú ý trao dồi nghiệp vụ và tay nghề phẩm chất cho đội ngũ lái xe và hướng dẫn viên du lịch. Nhiều du khách nhận xét: Đi xe của xí nghiệp DALAT – TOSERCO tuy giá có hơi cao hơn xe dù một chút nhưng thấy yên tâm và thoải mái, Bở vì, xe khởi hành đi và đến đúng thời gian, xe tốt, chỗ ngồi thoáng mát, máy lạnh 100%, không đón khách dọc đường, có thời gian cho khách nghỉ ngơi ăn trưa, được phục vụ nước uống 1 chai nước suối và khăn lạnh miễn phí, lái xe và hướng dẫn viên vui vẻ, có bảo hiểm đầy đủ….
Anh Trần Văn Điền, một trong những hướng dẫn viên du lịch lâu năm của xí nghiệp DALAT – TOSERCO cho biết: Trước đây anh là một giáo viên Trung văn, nhưng vì dau mê nghề hướng dẫn cho nên anh sang nghề này. Anh thành thạo 2 thứ tiếng Trung và tiếng Anh. Theo suy nghĩ của anh thì được phục cụ hết mình vì du khách đó là niềm vui của anh, xũng như toàn thể an hem trong xí nghiệp DALAT – TOSERCO.
Ông Trần Văn Bảy, Phó giám đốc Công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt kiêm giám đốc xí nghiệp cho biết: Trong những năm qua, mặc dù có khó khăn trong cạnh tranh vận chuyển khách du lịch, song nhờ uy tín và chất lượng phục vụ, cho nên thị phần và mức tăng trưởng của xí nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Để tiếp tục phát triển, xí nghiệp phải đổi mới phương thức hoạt động, khách hàng là niềm vui của xí nghiệp.
Những thác nước nổi tiếng của Đà Lạt (Do DALAT – TOSERCO quản lý)
Thác Prenn: Thác nằm ngay chân đèo Prenn, sát quốc lội 20, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 10 km. Cái tên Prenn gợi nhớ đến một thời xa xăm vào khoảng thế kỷ XV- XVII, khi vùng núi đồi nơi đây vẫn còn là chiến trường của các chiến tranh xâm lăng và bảo vệ lãnh thổ. Prenn gọi tiếng chăm nghĩa là “Vùng xâm chiếm”, còn các dân tộc bản địa như Lạt, Chil, Srê lại gọi kể xâm lăng là người Prenn”. Còn đường xuống thác thật đẹp với những bậc đá ôm theo sườn đồi được bố trí một cách hợp lý. Du khách sẽ được nhìn thấy một bức màn nước buông mình từ độ cao 10m xuống thung lũng nhỏ đã được chỉnh sửa thành vườn hoa, nơi có nhiều lối đẹp dẫn lên các đồi thông thoáng mát. Du khách có thể men theo các con đường để đến vườn thú, vườn lan hay thư thả dạo gót hoa viên ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc, những căn chòi xinh xinh trên ngọn cây hoặc đung đưa cùng cầu treo bắt ngang dòng suối nhỏ. Vườn đá thái dương với sự sắp xếp đầy ngẫu hứng mang lại cho du khách những bất ngờ thú vị. Đặc biệt, với hệ thống cáp treo, du khách có thể ngang qua dòng thác trong cảm giác phiêu bồng, như đang đi vào cõi thần tiên…
Thác Camly: Cá dòng nước từ đỉnh Langbian, sau khi len lỏi qua các đồi núi chung quanh, đã định hình thành dòng suối Camly chảy qua hồ Than Thở, hồ Mê Linh, và tụ về một thung lũng tạo nên Hồ Xuân Hương thơ mộng. Từ đây, luồng dưới cầu Ông Đạo, dòng suối lại theo một vét đứt gãy địa chất dài 2 km lượn về phía Tây trước khi trườn qua một nền đá hoa cương thoải mái tạo thành thác Camly đẹp nổi tiếng của Đà Lạt. Có câu ca rằng: “Đà Lạt có thác Camly. Người ơi, người hỡi, người đi sao đành”.
Camly là do biến âm của K’Mly tên của một tù trưởng của bộ tộc K’Ho, được bộ tộc này chọn làm tên vùng đất từ sau khi ông qua đời để ghi nhớ công lao của ông. Thác Camly ngày xưa đã được đầu tư tôn tạo với nhiều tiểu cảnh mang đậm dấu ấn Tây Nguyên, những con đường tuy được bê tông hoá nhưng nhờ khéo chọn giải pháp phù hợp đã không phá vớ những nét hoang dã
Ngô Mạnh Hùng – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 41 (206) 2001

Cơ hội du học

Ngành quản trị Du lịch và Khách sạn tại trường Đại học Christelijke – CHN
(Hà Lan) và 12 suất học bổng.
Trường Đại học Christelijke – CHN sẽ giúp bạn để thực hiện ước mơ này.
Hà Lan là một quốc gia có nền kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển cao, đồng thời là nước thu hút khách du lịch vào bậc nhất thế giới. Đặc biệt là hệ thống giáo dục đào tạo hàng đầu thế giới, môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh đã tạo cho Hà Lan trở thành địa chỉ du học hấp dẫn đối với sinh viên. Tại Hà Lan có tổng số hơn 90 trường đại học nổi tiếng về chất lượng đào tạo, trường Christelijke – CHN là một ngôi trường (top ten) của Hà Lan về lĩnh vực quản lý du lịch và khách sạn. Để được vị trí đó, ban lãnh đạo nhà trường phải luôn thông qua các nguyên tắc:
Tạo cho sinh viên chủ động trong quá trình học;
Kích thích sự sáng tạo của sinh viên;
Học trong sự hoà nhập với cộng đồng;
Thực hành có trọng tâm;
các chuyên ngành chính mà trường đi sâu vào đào tạo.
Tài chính khách sạn – du lịch
Quản trị nhân sự
Makerting
Quản lý thông tin
Quản lý chất lượng, quản lý phòng bar, nhà hàng…
Cho năm học 2001 – 2002, trường Christelijke – CHN sẽ tài trợ 12 suất học bổng bán phần (tài trợ 80% học phí) cho sinh viên Việt Nam thông qua đại diện của trường là Công ty tư vấn quốc tế Cát Tường. Nếu được công ty và trường chấp nhận, bạn sẽ chỉ phải đóng 1.500 USD/ 1 năm và kéo dài trong suốt khóa học thay vì phải đóng 6.500 USD. Như vậy, bạn và gia đình sẽ không phải lo lắng về khâu chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập, phỏng vấn tại đại sứ quán cho việc xin visa. Toàn bộ công việc này sẽ do công ty Cát Tường đảm nhiệm và sẽ trao visa trực tiếp cho bạn trước khi nhập học.
Nếu bạn còn e ngại về vốn tiếng Anh của mình, nhà trường đã có một chương trình đào tạo trong vòng 20 tuần, kết thúc khóa học bạn không phải lo lắng về trình độ tiếng Anh của mình. Tại đây, bạn sẽ được tiếp cận với phương pháp học của hệ thống giáo dục của Châu u và cơ sở vật chất hiện đại nhất. Ngoài những buổi học lý thuyết, những buổi thảo luận chuyên đề dưới sự hướng dẫn của các giáo sư, bạn còn được sử dụng một thư viện phương tiện với đầy đủ các sách báo, tài liệu, video, internet… Hơn nữa, trường còn có 3 nhà hàng, các trung tâm hội nghị lớn và một khách sạn 4 sao. Điều này cho phép các sinh viên có cơ hội thực hành làm việc thực sự với môi trường thực tế. Không chỉ vậy, trong quá trình thực hành này, các bạn sẽ được lĩnh lương như các nhân viên, các nhà quản lý thực thụ.
Ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ chính suốt khóa học, bạn sẽ được chọn và học thêm một ngôn ngữ khác như: Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức… ngoài ra, môi trường quốc tế với đa văn hóa với hơn 40 quốc tịch khác nhau sẽ giúp bạn có nhiều vốn kiến thức phong phú, giúp ích trong công việc tương lai của bạn.
Sau khi học xong chương trình cử nhân, bạn có thể học tiếp chương trình thạc sỹ. Thậm chí bạn có thể đạt được cả hai bằng đại học vào cao học chỉ trong vòng 5 năm. Bên cạnh các khóa học tiếng Anh, khóa học đại học 4 năm và cao học, trường còn có chương trình chuyển tiếp từ 1 đến 3 năm cho các sinh viên đã theo học ở các trường khác hoặc có kinh nghiệm về chuyên ngành quản lý du lịch và khách sạn tại Việt Nam.
Sau khi tốt nghiệp, các tập đoàn nổi tiếng khắp thế giới như Hilton, Sheraton, Disney, Word, Sositel… sẽ đến trường tuyển dụng và mở rộng của đón chào những lớp sinh viên tốt nghiệp từ trường Christelijke – CHN. Trong nền kinh tế hiện đại thì nền công nghiệp du lịch ngày càng phát triển và việc lựa chọn ngành này sẽ là sự lựa chọn sáng suốt cho tương lai của bạn.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Phú Đức tiếp đoàn Quốc hội Ba Lan
Ngày 15/5/2001, tại Hà Nội, Phó tổng cục trưởng Nguyễn Phú Đức tiếp đoàn Quốc hội Ba Lan do ngài Piotr Gadzinouski, đại biệt Quốc hội vùng Vác – sa – va dẫn đầu đang ở thăm nước ta. Cùng có Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wiestan Scholz.
Tại buổi tiếp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Phú Đức thông báo tình hình phát triển của du lịch Việt Nam và mong muốn ngành du lịch hai nước sớm hình thành mối quan hệ song phương để cùng phát triển. Phó tổng cục trưởng hy vọng hai nước sớm có hiệp định hợp tác về du lịch.
Ngài Piotr Gadzinouski khẳng định rằng: Ba Lan chủ trương tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác du lịch với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực du lịch. Ngài Piotr cho rằng, người Ba Lan đang có nhu cầu đi du lịch vùng Đông Nam Á, tuy nhiên đến Việt Nam còn rất ít, vì vậy đoàn có trách nhiệm làm cầu nối cho ngành du lịch Việt Nam và Ba Lan, tạo điều kiện cho công dân hai nước qua lại du lịch đông hơn.
Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi nhiều thông tin, những ý kiến quan tâm tới sự phát triển tới sự phát triển du lịch hai nước.
Dự án tuyến bay Đà Lạt – Singapore
Vietnam Airlines vừa phối hợp với tỉnh Lâm Đồng triển khai nghiên cứu xây dựng dự án thuyết lậ tuyến bay Đà Lạt – Singapore và dự định sẽ thực hiện trong năm tới. Để sân bay Đà Lạt đáp ứng được những chuyến bay quốc tế, dự kiến đường băng phải được kéo dài thêm 500 – 700 m so với trước. Thực té hiện nay sân bay Đà Lạt vừa nhỏ, vừa thiếu tiện nghi, mỗi ngày chỉ phục vụ một chuyến bay trực tiếp đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, với loại máy bay ATR 72. Để thực hiện dự án này, sân bay Đà Lạt dễ được nâng cấp hiện đại hơn.
Gia Linh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 20 (185) 2001

Chùa Hương trái hội- Phần 2

Các anh nhìn kìa, tan hội, hàng quán được dỡ ra xếp đống cả đấy. Gần đến ngày khai hội, chúng lại được dựng lên kín hết cả chỗ này”. Chúng tôi nhìn theo hướng anh chỉ, những đống tre, nứa được che đậy cẩn thận, đây đó còn những đống rác lớn không biết đến bao giờ mới tự tiêu hủy được. Anh cho biết, mai đây chỗ này sẽ không còn hàng quán mà được cải tạo thành điểm dừng chân cho du khách vui chơi giải trí.
Dù đã không ít lần trẩy hội Chùa Hương, nhưng lần này tôi mới thực sự thấy vẻ hoành tráng, lộng lẫy của chùa Thiên Trù giữa sắc trời, núi non hùng vĩ. Đi trong không gian thanh tịnh, trang nghiêm của ngôi chùa, thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng, khác hẳn với cảnh chen lấn, ồn ã khi ngày hội. Đường lên động Hương Tích như thênh thang hơn, dù vẫn gập ghềnh nhưng không trơn trượt. Rừng núi vắng vẻ nhưng không hoang vu. Thỉnh thoảng còn thấy bên đường những quán hàng ọp ẹp bỏ trống, họa hoằn mới có người bán đồ giải khát, hàng lưu niệm. Cổng động Hương Tích là điểm cao nhất của hành trình, thật uổng nếu không nghỉ chân tại nơi này để cho người nhẹ nhõm, thanh thản trước khi vào dâng hương lễ Phật. Trong động không ánh đèn, chúng tôi dò dẫm từng bước chân trên bậc đá. May nhờ có ánh nến chập chờn nơi bệ thờ đã giúp chúng tôi định hướng vào được tới chân tượng Phật. Sau một lát, mọi vật trong động như sáng dần lên. Dịp này người ta đang cọ rửa lớp muội của khói bám vào nhũ đá. Giàn giáo ngổn ngang như một công trường. Những cột đá, trụ đá được “tắm rửa” sạch sẽ trở nên trắng ngần, tinh khiết như vốn có từ ngàn xưa…
Du lịch Chùa Hương vẫn nhờ yếu tố mùa vụ
Di tích – thắng cảnh Chùa Hương là một trong những điểm khai thác du lịch nhiều tiềm năng nhất ở Hà Tây. Theo con số thống kê của Sở Du lịch Hà Tây, năm 2000 lượng khách đến đạt 1.232.700 lượt, trong đó khách của loại hình du lịch văn hóa đạt 758.188 lượt, riêng Chùa Hương đã đón 402.985 lượt, chủ yếu vào thời gian gần 3 tháng hội. Sự chênh lệch quá lớn về số lượng khách giữa các mùa trong năm đã kéo theo hệ thống dịch vụ cũng mang tính thời vụ và không có tính chuyên nghiệp. Mỗi mùa hội, Chùa Hương thu hút hàng ngàn lao động vào các loại hình dịch vụ. Mùa hội 2001 vừa qua, riêng lực lượng chở đò đã chiếm hơn 4 ngàn người (trên 3 ngàn con đò), còn tại 171 hàng quán có quy hoạch và 120 hàng quán ngoài quy hoạch cũng đã hút lực lượng lao động không ít. Tuy nhiên trong mùa trái hội, dịch vụ ở đây không đáng kể, người dân địa phương lại trở về với đồng ruộng, đợi mùa hội sau.
Là những người có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động du lịch, các thành viên trong nhóm công tác của PATA đánh giá cao tiềm năng du lịch của khu di tích-thắng cảnh Chùa Hương. Theo họ, tổ chức tốt các lễ hội hằng năm là việc đương nhiên, nhưng cũng rất cần tập trung đầu tư để giảm tính chất mùa vụ trong khai thác du lịch ở nơi này. Tại cuộc họp báo cáo kết quả chuyến khảo sát, nhóm trưởng Thomas Bauer đã gợi ý rất cụ thể rằng: Cần đầu tư thích đáng cho việc tuyên truyền quảng bá tại các thị trường khách quốc tế, trong đó cần phiên âm và giải nghĩa rõ ràng những tên riêng liên quan tới di tích: Tích cực liên kết trao đổi khách giữa các hãng lữ hành, các điểm du lịch; Luôn luôn quan tâm tới việc tôn tạo cơ sở vật chất, nâng cấp kịp thời môi trường du lịch; Cần cải thiện ngay tình trạng dân địa phương bám theo du khách, ép mua và làm phiền khách trên đường lên động Hương Tích… Đây không phải là vấn đề quá lớn đối với “đại kỳ quan” Chùa Hương. Điều đáng quan tâm lúc này là cần có sự phối hợp trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, các ngành chức năng, để vừa biến tiềm năng nơi này thành sản phẩm du lịch đặc sắc, vừa tôn vinh những giá trị to lớn của khu di tích nổi tiếng.
Bùi Hỏa Tiễn – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 29(181)2001

Chùa Hương trái hội – Phần 1

Lẽ thường, khi nói đến chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Tây) là người ta nghĩ đến hình ảnh dòng suối Yến tấp nập những con đò vào ra, người hành hương cứ liên tục nối nhau lên, xuống trong suốt 3 tháng hội… Dẫu chưa một lần đặt chân đến chốn “đại kỳ quan” này, thì người ta vẫn cứ ước mong tới mùa Xuân đi trẩy hội Chùa Hương, chứ mấy ai hò hẹn đến nơi này khi không phải là mùa hội…
“Tàu phá bèo” trên suối Yến
Vào những ngày đầu tháng 6, tôi may mắn được theo nhóm công tác của Hiệp hội Du lịch châu Á- Thái Bình Dương (PATA) đi khảo sát một số tuyến điểm du lịch văn hóa của Hà Nội và các vùng phụ cận. Cầm tờ chương trình trên tay, trong tôi thoáng chút băn khoăn: Thiếu cái không khí nhộn nhịp của mùa hội kéo dài cả trăm ngày, một trong những yếu tố tạo nên diện mạo của Chùa Hương nổi tiếng, đang được đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thế giới, khách sẽ cảm nhận ra sao?.
Chúng tôi tới trung tâm xã Hương Sơn mà không gặp sự cố tắc đường như vẫn thấy khi mùa hội. Con phố nhỏ hướng về bến đò Yến Vĩ vốn nườm nượp người vào ra, nay yên tĩnh đến ngỡ ngàng. Các nhà trọ, quán hàng buông mành tĩnh lặng. Những chiếc đò bằng tôn xếp chồng chất trên những khoảng trống bên đường. Nếu không có những đám rơm, đám thóc phơi tràn ra lòng đường, dễ tưởng nơi này vẫn chìm trong giấc ngủ dài, xả hơi sau mùa hội tất bật.
Tới bến đò, chúng tôi kịp nhận ra vài tốp khách đồng hành, tây, ta đủ cả. Họ hăm hở rời bến trên những con đò nhỏ. Suối Yến mùa này ngát một màu xanh của… bèo. Vì không phải mùa hội, nên chúng tôi được ưu tiên sử dụng xuồng máy. Cả thảy 14 người nêm vào khoang xuồng chật chội. Vài người ngồi trên nóc mũi, khiến chiếc xuồng chúi xuống. Cô Malinee, thành viên trong nhóm không giấu được vẻ lo lắng. Còn anh bạn Jeffrey lại tỏ ra rất khổ sở với thân hình đồ sộ của mình trên chiếc ghế nhựa nhỏ. Dẫu sao, sự háo hức được đến một địa danh nổi tiếng cũng khiến họ phấn chấn hẳn lên.
Thật bất ngờ, chúng tôi gặp ách tắc trên suối Yến. Kể cũng lạ, vào những ngày hội, gần 3 ngàn chiếc đò lớn nhỏ ngược, xuôi trên con suối này nhưng có sao đâu, huống hồ bây giờ… Trước mặt chúng tôi là đám bèo khổng lồ. Mấy con đò nhỏ cố len lỏi, nhích dần từng mái chèo. Một cán bộ của Ban quản lý di tích Hương Sơn than thở: “Mùa này, cứ sao trận mưa là bèo sinh trưởng nhanh lắm. Chỉ riêng trục vớt bèo cũng đã tốn bao công sức, vậy mà cũng không xuể”. Chiếc xuồng luôn gầm lên, đôi lúc như bất lực trước sức cản của lớp bèo dày đặc. Tôi nói vui động viên bác tài: “Quả xứng danh là thuyền trưởng tàu phá băng trên suối Yến”, một giọng của của ai đó cất lên: “Tàu phá bèo thì có”, khiến cả đoàn cùng cười vang…
Hình ảnh chân thực của chùa hương
Chỉ đến đây vào mùa trái hội bạn mới thấy hết những hình ảnh chân thực của Chùa Hương trước thiên nhiên hào phóng. Vâng, không khí ngày hội thật quan trọng và ý nghĩa đối với nơi này, nhưng chính sự xô bồ của hoạt động dịch vụ trong mùa hội đã làm méo mó đi cái dung nhan tự nhiên đầy sức quyến rũ của khu di tích, thắng cảnh.
Từ bến Trò đến trước Nam Thiên Môn của chùa Thiên Trù, cảnh vật hai bên như hoàn toàn mới lạ. Vuông đất rộng, bằng phẳng với những hàng cây rợp bóng, đẹp như công viên nhỏ trước cửa chùa. Anh cán bộ Ban quản lý giải thích: “ Vào mùa hội, ở đây hàng quán chen dày, làm gì còn khuôn viên rộng đẹp thế này.
Bùi Hỏa Tiễn – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 29(181)2001